Dotacja

Chcesz kontynuwać edycję swojego formularza?

Uwagi dla wypełniających
Prosimy o wypełnienie wszystkich dostępnych pól we wniosku. Prosimy o zwrócenie uwagi na limity znaków w poszczególnych polach. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Twoim lokalnym Animatorem.

Część I - Informacje o wnioskodawcy
Dotyczy organizacji pozarządowych lub patronów zapewniających osobowość prawną grupom nieformalnym


1. Dokłądny adres wnioskodawcy wraz z numerem telefonu, faxem, e-mailem oraz adresem strony WWW
W każdym polu max. 200 znaków

2. Podstawa działalności wniskodawcy

3. Prosimy podać nazwę banku i numer konta bankowego wnioskodawcy, na którą miałaby zostać przelana dotacja

4. Prosimy podać informacje o osobach upoważnionych do zaciągannia zobowiązań i podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami potwierdzającymi osobowość prawą, np. KRS)
1 osoba
2 osoba

Część II - Informacje o realizatorze projektu


5. Prosimy o podanie krótkiej informacji o grupie przygotowującej projekt, w tym także o dotychczasowym doświadczeniu w pozyskiwaniu dotacji oraz kompetencjach poszczególnych członków zespołu
maks. 1000 znaków, Prosimy opisać czy w Państwa grupie zaszły jakieś zmiany i jeżeli tak to dlaczego.

6. Ile osób liczy grupa przygotowująca projekt (realizator)?

7. Prosimy podać informacje o osobie odpowiedzialnej za realizację projektu (w przypadku grupy nieformalnej prosimy o podanie 3 przedstawicieli grupy składającej wniosek)
1 osoba
2 osoba
3 osoba

Część III - Opis projektu


8.a. Prosimy opisać na jakie potrzeby odpowiada projekt z perspektywy organizacji/grupy. Prosimy o opisanie również grupy/organizacji – jaka ona jest, jakimi zasobami dysponuje, jakie są jej potrzeby?
Max 1800 znaków
8.b. Jaki jest główny cel projektu?
Max 500 znaków
8.c. Na czym polega Państwa projekt? Jakie działania chcą Państwo przeprowadzić w ramach realizacji projektu?
Max 1800 znaków
8.d. Gdzie będzie realizowany projekt? Prosimy o podanie nazwy społeczności (dzielnicy/wsi), gdzie będzie prowadzona większość działań w ramach projektu.
Max 1800 znaków
8.e. Kim będą odbiorcy projektu (osoby, które będą korzystać z projektu, np. uczestnicy warsztatów, pikników, słuchacze koncertów, członkowie organizacji/grupy)?
Max 1800 znaków
8.f. Jakie są planowane rezultaty projektu (w tym długoterminowe)? (prosimy posłużyć się liczbami i przykładami).
Max 1800 znaków
8.g. Jakie korzyści dla organizacji/grupy lokalnej przyniesie realizacja projektu? Jakie zmiany dla organizacji spowoduje realizacja projektu?
Max 1800 znaków

9. Plan dziłań projektu. Prosimy o zaznaczenie miesiąca realizacji działania i wskazannie osób odpowiedzialnych za poszczególne działania.
L.P. Nazwa działania I m-c II m-c III m-c IV m-c V m-c VI m-c Kto odpowiada za działanie?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

10. W związku z możliwością wyboru trzech anjciekawszychinicjatyw do nowej metody pozyskania funduszy na działalność społeczną prosimy o opis dlaczego Wasz projekt powinien zostać wybrany i przedstawić koncepcję prezentacji Waszego projektu potencjalnym daroczyńcom.Max 1800 znaków

Część IV - Finanse


11. Budżet projektu

Budżet należy przygotować według poniższego schematu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na podział kosztów całkowitych na koszty programowe oraz koszty zarządzania i administracyjne, a także podział kosztów według źródeł finansowania.

Koszty programowe są to koszty ściśle związane z realizacją projektu. Do kosztów programowych zaliczyć możemy między innymi koszty druku materiałów informacyjnych, koszty podróży związane z projektem, honorarium szkoleniowców lub ekspertów, wysyłkę pocztową, koszty promocji projektu, koszty zakupu materiałów na zajęcia, itp.

Koszty zarządzania i administracyjne są to koszty pośrednio związane z projektem. Do kosztów administracyjnych zaliczamy między innymi: obsługę finansową projektu, honorarium koordynatora, opłaty czynszowe i eksploatacyjne lokalu, koszty telefonów, materiałów biurowych, prowizji bankowych i wyposażenia.

Wszystkie pola powinny być wypełnione, w miejscach. gdzie jest wartość zerowa, prosimy wpisać 0.

L.P. Pozycja Jednostka
np. szt., godz.
Liczba jednostek Koszt jednostkowy
PLN
Suma
Obliczana automatycznie
Uzasadnienie kosztów
Koszty programowe
Koszty wynagrodzeń 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Koszty operacyjne 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Suma kosztów programowych
0 PLN
L.P. Pozycja Jednostka
np. szt., godz.
Liczba jednostek Koszt jednostkowy
PLN
Suma
Obliczana automatycznie
Uzasadnienie kosztów
Koszty administracyjne
Koszty wynagrodzeń 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Koszty biurowe 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Suma kosztów Administracyjnych
0 PLN
Ewentualny komentarz do budżetu Max 500 znaków
Oświadczenie do wniosku aplikacyjnego
  • organizacja składająca wniosek prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa polskiego*).
  • działania w ramach projektu zgodne są z celami statutowymi organizacji składającej wniosek*).
  • W związku ze złożeniem przez … (nazwa organizacji) wniosku o dotację w konkursie grantowym i wskazaniem mnie, jako osoby do kontaktu/upoważnionej do reprezentacji, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
  • Jeżeli dotyczy – wnioskodawca posiada pełnomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz przeprowadzenia działań zaplanowanych w projekcie
  • W przypadku, gdy w ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw, boiska lub innej infrastruktury przytwierdzonej do gruntu, niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela gruntu na realizację projektu
  • administratorem zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Czajnia, ul. Łaszczowiecka 9 22-600 Tomaszów Lubelski,
  • moje dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem (nazwa organizacji) w konkursie grantowym w celu przeprowadzenia konkursu ofert oraz ewentualnego podpisania i realizacji umowy dotacyjnej, a także rozliczenia projektu,
  • moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji konkursu grantowego „Aktywne Pogranicze” oraz realizacji projektów w ramach tego konkursu,
  • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z brakiem możliwości uzyskania dotacji w ramach konkursu „Aktywne Pogranicze”,
  • mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
Na górę